CONTACT

Algemene voorwaarden Safe Control Brandbeveiliging 

Art. 1 Algemeen 

Hierbij treft u aan de algemene voorwaarden van Safe Control Brandbeveiliging (kvk 09154903). Wij zijn een onderneming die zich bezighoudt met de advisering op het gebied van brandbeveiliging in de breedste zin van het woord. Ook leveren en installeren wij (brand)veiligheidsmiddelen en verzorgen wij het onderhoud aan deze brandveiligheidsmiddelen. 

Art. 2 Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van al onze offertes en alle overeenkomsten die tussen de klant en ons tot stand komen. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Art. 3 Aanbieding 

1. Iedere door ons gedane aanbieding of uitgebrachte offerte is vrijblijvend. 

2. Elke aanbieding of offerte is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

3. De inhoud van alle bij een aanbieding of offerte verstrekte prijzen en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gebaseerd op de gegevens die de klant verstrekt heeft. Wij behouden ons het recht voor een aanbieding of offerte te wijzigen indien er sprake is van een vergissing of een kennelijk schrijffout. 

Art. 4 Overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke ondertekening van een offerte of middels een akkoord van de klant via e-mail naar aanleiding van een aanbieding of offerte. 

2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is vaak sprake van meer- of minderwerk. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons wordt geleverd of gedaan, dat niet in de offerte of overeenkomst is omschreven. Wij zijn gerechtigd het meerwerk bij de klant in rekening te brengen. Indien sprake is van minderwerk wordt dit overeenkomstig in mindering gebracht. 

3. Wij zijn niet gebonden aan mondelinge toezeggingen van onze medewerkers of mondelinge afspraken tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

Art. 5 Prijs 

1. De door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, overige overheidslasten, verzendkosten of montage. Voor zover het de levering van goederen betreft, zijn de prijzen gebaseerd op levering in ons magazijn. 

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ten gevolge van onvoorzienbare omstandigheden – zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

3. Indien wij hebben aangenomen het product te monteren dan worden de kosten voor levering van het product en de kosten van montage separaat weergegeven. 

Art. 6 Levertijd, nakoming overeenkomst 

1. Wij verrichten de overeengekomen werkzaamheden en wij leveren de overeenkomen producten binnen de termijn die in overleg is overeengekomen. Deze termijn is geen fatale termijn en is afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden en de te leveren producten. 

2. De hierboven genoemde termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en is afhankelijk van de levertijd van bepaalde producten. 

3. Indien de overeengekomen termijn voor nakoming door ons wordt overschreden, dient de klant ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een nadere termijn te geven voor nakoming van zes (6) weken. Indien wij niet binnen deze termijn alsnog onze verplichtingen nakomen, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Art. 7 Montage/installatie 

1. De klant is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en daarmee de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Dit is anders wanneer wij deze verplichtingen op ons hebben genomen in de met de klant gesloten overeenkomst. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 

a. wij met onze werkzaamheden kunnen beginnen zodra wij op locatie aankomen; 

b. er indien nodig ook buiten kantooruren door ons gewerkt kan worden; 

c. de toegang en toegangswegen tot het pand, de ruimtes en de plaats van opstelling bereikbaar en vrij zijn; 

d. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vet- ten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de klant normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan; 

e. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd; 

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig door de klant is voldaan, zijn voor rekening van de klant. 

Art. 8 Keuring 

De klant zal het geleverde product binnen 14 dagen na de levering of binnen 14 dagen na montage/installatie keuren. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke en gespecificeerde klacht door ons wordt ontvangen, wordt het product en de montage/installatie door de klant geaccepteerd. 

Art. 9 Risico- en eigendomsovergang 

1. Nadat een product aan de klant is geleverd, komt deze voor rekening en risico van de klant. 

2. Indien de klant niet meewerkt aan de levering van een product en de klant na ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn wij gerechtigd de hiermee gepaard gaande kosten zoals bijvoorbeeld opslagkosten in rekening te brengen. 

3. Wij behouden ons het eigendom van de geleverde producten voor. Het eigendom van het product gaat pas op de klant over wanneer al hetgeen de klant aan ons verschuldigd is uit hoofde van overeenkomst is voldaan. 

4. Wanneer wij onze rechten uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud uitoefenen, zal de klant hieraan zijn medewerking verlenen en ons ongehinderd toegang geven tot het product. Dit in verband met de eventuele demontage en terugneming van het product. 

Art. 10 Betaling 

1. Indien niet anders is overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling van meerwerk dient te geschieden binnen 14 dagen nadat dit aan de klant in rekening is gebracht. 

2. Wij maken de factuur op, op basis van de werkbon en de offerte. Op de werkbon staan alle uitgevoerde werkzaamheden vermeld en deze kunnen afwijken van de offerte/overeenkomst. 

3. Alle betalingen aan ons dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden door overmaking op onze bankrekening. 

4. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ontvangt hij 14 na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering met het verzoek binnen vijf werkdagen te betalen. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de klant een aanmaning met verzoek alsnog binnen vijf werkdagen te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en mogen wij de wettelijke (handels) rente en 15% buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. 

Art. 11 Tekortkoming, opschorting en ontbinding 

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel wij op goede grond hebben te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekort schieten. 

2. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele stelling van de klant, zijn wij gerechtigd om met onmiddellijke ingang alle overeenkomsten met de klant te beëindigen. 

3. Wanneer wij bij de klant volgens afspraak verschijnen maar wij onze werkzaamheden niet kunnen verrichten door toedoen van de klant, zijn wij gerechtigd de voorrijkosten in rekening te brengen. Deze bestaan uit een kilometervergoeding van € 0,40 per kilometer vermeerderd met de uren die verloren zijn gegaan. 

Art. 12 Garantie 

1. Wij staan in voor de kwaliteit van de door ons geleverde producten en deze worden allemaal door ons geleverd met fabrieksgarantie. Wanneer de klant aantoont dat de producten binnen 12 maanden na levering gebreken vertonen als gevolg van een productfout of kwaliteitsgebrek, worden de producten kosteloos door ons gerepareerd of vervangen. 

2. Wij sturen de garantieaanvragen op onze beurt weer door naar onze leverancier of de fabrikant. Mocht deze de garantieaanvraag alsnog afwijzen omdat het gebrek niet is veroorzaakt door een productfout of kwaliteitsgebrek, mogen wij de kosten van reparatie of vervanging alsnog bij de klant in rekening brengen. 

3. Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door ons. Indien montage/installatie van het product door de ons plaatsvindt, gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door ons is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering zijn verstreken. 

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: abnormaal gebruik, de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften en normale slijtage; 

5. De klant dient een garantieaanvraag zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het kwaliteitsgebrek, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Na deze termijn vervalt het recht op garantie. 

6. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen een product vervangen, dient de klant het te vervangen product aan ons te retourneren. 

7. Ter zake van de door ons uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere werkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van deze werkzaamheden voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst enkele het opnieuw verrichten van de ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden. 

8. Wanneer de klant van mening is dat wij onze garantieverplichtingen niet nakomen, ontslaat dat de klant niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 

Art. 13 Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid voor gebreken aan de door ons geleverde producten is beperkt tot nakoming van de in art. 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 

2. In andere dan de in lid 1 genoemde situaties zijn wij enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Daarbij zijn wij enkel aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade of gevolgschade zoals bedrijfsschade, andere ver verwijderde schade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

3. Onze aansprakelijkheid voor directe schade zoals vermeld in lid 2 is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst en tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder onze verzekering voor uitkering in aanmerking komt. 

4. De klant is gehouden ons te vrijwaren ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden is uitgesloten. 

Art. 14 Overmacht 

Een beroep op overmacht kan door ons worden gedaan wanneer wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen door een van buiten komende oorzaak, buiten onze wil of invloed. In ieder geval komt ons een beroep op overmacht toe in geval van: oorlog, oproer, staking, transportproblemen, brand, ziekte van personeel, abnormale weersomstandigheden, natuurrampen, sluiting van overheidswegen, corona- of andere pandemieën en andere ernstige storingen binnen ons bedrijf of onze toeleveranciers. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. 

Art. 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle overeenkomsten tussen de klant en ons is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van rechtbank Gelderland is enkel bevoegd geschillen in behandeling te nemen tussen de klant en ons. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound